Oferta educativa

El Col•legi Sagrada Família de Cornellà és un centre educatiu que ofereix una educació de qualitat a través d’una formació humana i cristiana.
En l’actualitat imparteix, en règim d’ensenyament concertat, els nivells d’Educació Infantil, d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria.

Oferta educativa

Infantil

El segon cicle d’Educació Infantil, que va dels 3 als 6 anys, és una etapa que contribueix al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits per créixer i aprendre.

Metodologia

La nostra metodologia es caracteritza en:

· Cuidar el procès d’adaptació a l’ambient escolar.
· Oferir en el nen un clima agradable i cordial que promogui els aprenentatges, la seguretat i l’autonomia.
· Considerar l’alumne com a principal protagonista de l’aprenentatge. Mitjançant el joc i les diferents activitats d’observació, manipulació, audició, experimentació i reflexió així es desenvolupen els procesos de formació.
· Comprendre que la interacció dels nens i nenes constitueixen també un recurs metodològic molt important.
· Utilitzar l’aprenentage cooperatiu com a mètode que potència el màxim la interacció simultània entre els nens, amb la finalitat que tots els membres dels equips aprenguin el màxim de les seves posibilitats.
· La família i el centre educatiu tenim un objectiu comú: col·laborar de manera activa en l’educació dels nostres alumnes tot fent un seguiment acurat de cadascun d’ells per descobrir i afavorir el desenvolupament de les seves capacitats. Ens caracteritzem per la proximitat amb les famílies i la comunicació constant.

Afavorim l’educació integral, respectant l’evolució global de cada nen i nena, valorant el propi progrés. És cabdal per a tots nosaltres treballar els hàbits i l’autonomia, perquè una bona base en aquests dos aspectes els ajudarà al llarg de tota la vida. Treballem perquè siguin infants feliços i que facin feliços als altres.

L’aproximació al llenguatge escrit i a l’anglès com a llengua extrangera és molt important en aquesta etapa. Es fan jocs, exercicis i activitats directament relacionades amb la lectoescriptura i així els nens aprenen a llegir i escriure.

La formació religiosa dels nens es desenvolupa mitjançant un projecte específic que apropa als nens a la figura de Jesús, la seva vida i els seu missatge.
Tant a Infantil com a Primària, l’area de religió s’imperteix amb el mètode del Bon Pastor basat en el mètode de Montessori. Una metodologia manipulativa, activa, on han d’experimentar i tot això ajuda i ensenya al nen. A part periòdicament, els nenes participen en sessions d’Oratori que els inicien així en l’experiència de l’espiritualitat.

A l’escola també treballem la inclusió, la coeducació, atenció a la diversitat i realitzem accions educatives d’èxit (grups interactius, activitats entre etapes…) També realitzem activitats complementàries com informàtica, taller del conte, educació emocional, taller d’escriptura i anglès.

Oferta educativa

Primària

L’Educació Primària és una etapa que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat un entorn d’aprenentatge que li permeti iniciar-se en l’adquisició de: competències, hàbits, valors i coneixements tot vetllant per la seva educació integral. Ajudar a que desenvolupin capacitats per treballar individualment i en equip, responsabilitat en l’estudi, confiança en si mateixos, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.

Informació

A l’Escola Sagrada Família treballem per desenvolupar cadascuna de les competències aprofundint en aquells aspectes que considerem bàsics per l’aprenentatge a partir de:
• La competència comunicativa en les tres llengües (català, castellà i anglès). la lectura i la comprensió lectora, la capacitat creativa d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit.
• La competència artística en tots els seus àmbits: musical, visual i plàstica i corporal.
• L’àmbit matemàtic, com a instrument per treballar el raonament i la seva aplicació en la vida quotidiana.
• L’àmbit social i natural per conèixer i respectar els valors de món en el que vivim a partir de l’observació, investigació i experimentació.
• L’àmbit religiòs s’imperteix amb el mètode del Bon Pastor basat en el mètode de Montessori. Una metodologia manipulativa, activa, on han d’experimentar i tot això ajuda i ensenya al nen. A part periòdicament, els nenes participen en sessions d’Oratori que els inicien així en l’experiència de l’espiritualitat.

També treballem la inclusió, la coeducació, atenció a la diversitat i realitzem accions educatives d’èxit (grups interactius, activitats entre etapes… )

Estructura de l’educació primaria

L’etapa d’Educació Primària forma part de l’ensenyança bàsica i obligatòria. El nostre centre és d’una línia i té sis cursos de primària, de 1r fins a 6è.

A l’Educació Primària volem:
• Donar en els nens una educació de qualitat, fundada en valors cristians, potenciant les seves capacitats per desenvolupar-se personalment.
• Que siguin alumnes integrats en una comunitat, sensibles a les necessitats dels altres i oberts en els canvis tecnològics de la societat.
• Formar nens/es feliços i que es desenvolupin integralment. Seguim l’evolució de cada alumne, avaluant periòdicament els diferents aspectes de la seva formació, orientant i mantenint una fluida comunicació amb la família mitjançant l’acció tutorial.

Les àrees que s’imparteixen en l’Educació Primària són les següents:
Llengua castellana, llengua catalana, primera llengua estrangera (anglès), matemàtiques, medi social, medi natural, educació física, religió, educació artística (plàstica i música)
També realitzen activitats complementàries com informàtica, taller d’escriptura, taller d’anglès, taller matemàtic, taller de lectura, escacs, Kiva.

Oferta educativa

ESO

L’ESO és l’última etapa obligatòria de l’ensenyament bàsic. En aquesta pretenem seguir potenciant les capacitats i competències de l’alumne/a així com el sentit social i ètic, ja que en un futur no molt llunyà serà membre adult de la nostra societat.

A l’ESO s’ofereix a l’alumne un ambient de convivència i de treball agradable amb l’acompanyament personal i en permanent contacte amb les famílies (orientació, assessorament,…).

Informació

L’alumne en aquesta etapa es troba en un moment important del seu procés educatiu i del seu desenvolupament personal. L’escola treballa per a aconseguir els següents objectius:
• Promoure la formació integral.
• Afavorir el foment de la iniciativa i creativitat, que combini el treball individualitzat i personal amb la col•laboració en treballs de grup.
• Potenciar la responsabilitat i l’esforç.
• Adquirir els hàbits i mètodes d’estudi necessaris que els permeti completar el seu aprenentatge.
• Gaudir aprenent fins a disposar de les habilitats necessàries per a ser capaç de buscar, obtenir i processar informació, transformar-la en coneixement i comunicar-la.
• Integrar en l’educació continguts de fe i cultura.
• Treballar la competència espiritual.
• Educar en la pau, convivència i solidaritat.

També treballem la inclusió, la coeducació, atenció a la diversitat i realitzem accions educatives d’èxit (grups interactius, activitats entre etapes… )

Estructura de la ESO

L’Educació Secundària Obligatòria comprèn 4 cursos, que abasten des dels dotze als setze anys si no hi ha repeticions. Primer, segon i tercer tenen la mateixa estructura i a quart canvia (itineraris).
Cada curs s’organitza en una sèrie de matèries comunes i d’altres d’optatives.
A l’ESO es fan desdoblaments/doblaments dels diferents grups d’alumnes en les hores de matèries com Naturals, Tecnologies, Matemàtiques, Català i Anglès.
En els cursos de 1r. a 3r., es realitza el Treball de Síntesi i a 4t el Treball de Recerca on els/les alumnes hauran de mostrar la seva capacitat d’autonomia i cooperació.
També realitzen activitats complementàries com informàtica, taller de llengua, taller matemàtic, taller pastoral, estudi dirigit, Kiva.

Oferta educativa

Activitats extraescolars

Oferim activitats que ajudin a construir progressivament la personalitat de cada infant, a descobrir i desenvolupar les seves aptituds, així com també la seva capacitat expressiva i creativa. Proposem realitzar diversos tallers que varien el seu contingut per tal d’adaptar-se a les edats dels infants.

Informació

Aquest any podem gaudir de les següents activitats extraescolars:

· Educació Infantil: Iniciació a la dansa, Futbol i Natació.

· Educació Primària: Danses urbanes, Som xefs, Futbol, Robòtica i Natació.

·Educació Secundària: Robòtica.

Tots els components de la comunitat educativa col·laborem per oferir una educació de qualitat i garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, per participar en un procés d’aprenentatge permanent.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

¿No es legible? Cambiar el texto. captcha txt

Start typing and press Enter to search