Oferta educativa

El Col•legi Sagrada Família de Cornellà és un centre educatiu que ofereix una educació de qualitat a través d’una formació humana i cristiana.
En l’actualitat imparteix, en règim d’ensenyament concertat, els nivells d’Educació Infantil, d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria.

Oferta educativa

Infantil

El segon cicle d’Educació Infantil, que va dels 3 als 6 anys, és una etapa que contribueix al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits per créixer, aprendre i ser feliços.

Metodologia

La nostra metodologia es caracteritza en:

· Cuidem i respectem el procés d’adaptació a l’ambient escolar.

· Oferim un clima agradable i cordial que promogui la seguretat, l’adquisició d’hàbits, l’autonomia personal i l’aprenentatge.

· Considerem l’alumnat com a principals protagonistes del seu aprenentatge. Mitjançant el joc i les diferents activitats d’observació, manipulació, audició, experimentació i reflexió, es desenvolupen els processos de formació.

· Utilitzem l’aprenentatge cooperatiu com a mètode que potencia la interacció entre els infants.

· Afavorim l’educació integral respectant l’evolució i maduració de cada infant.

· Treballem mitjançant Projectes el “Descobriment i l’exploració de l’entorn”. El treball per projectes ajuda als infants a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, afavoreix un aprenentatge significatiu.

· El “Llenguatge matemàtic” el treballem amb el mètode ABN. Es tracta d’un mètode sistemàtic, lúdic, manipulatiu i experimental amb el qual, de forma natural, s’augmenta, intensifica i millora la comprensió dels continguts matemàtics.

· L’àrea de “Llengua estrangera (Anglès)” s’inicia al primer curs d’Educació Infantil (EI 3 anys). En aquestes edats tenen molta capacitat d’absorció de coneixements i aprenen d’una manera natural.

· L’aproximació al “Llenguatge oral i escrit” és molt important en aquesta etapa. Les activitats de desenvolupament del llenguatge es preveuen en el conjunt d’activitats o projectes de treball que es presenten al llarg de la jornada escolar.

· “Lectoescriptura”. Fem jocs, exercicis i activitats directament relacionades amb la lectoescriptura perquè els infants aprenguin a llegir i escriure, tot respectant el seu procés maduratiu. Un bon ensenyament i aprenentatge lectoescriptor és bàsic per al posterior èxit en els aprenentatges.

· L’àrea de religió es treballa amb el mètode Montessori (Bon Pastor). Una metodologia manipulativa i d’experimentació.

Activitats complementàries 

Informàtica

Taller del conte

Educació Emocional

Taller d’escriptura

Taller d’anglès

 

Altres activitats

Grups interactius de matemàtiques

Activitats entre etapes (racons, lectura amb padrins…)

Activitats amb les famílies (taller panellets, dia del protagonista, Sant Jordi…).

Sortides culturals

Convivències escolars

Oferta educativa

Primària

L’Educació Primària és una etapa que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat un entorn d’aprenentatge que li permeti iniciar-se en l’adquisició de: competències, hàbits, valors i coneixements tot vetllant per la seva educació integral. Ajudar a que desenvolupin capacitats per treballar individualment i en equip, responsabilitat en l’estudi, confiança en si mateixos, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.

Informació

A l’Escola Sagrada Família treballem per desenvolupar cadascuna de les competències aprofundint en aquells aspectes que considerem bàsics per l’aprenentatge a partir de:
• La competència comunicativa en les tres llengües (català, castellà i anglès). la lectura i la comprensió lectora, la capacitat creativa d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit.
• La competència artística en tots els seus àmbits: musical, visual i plàstica i corporal.
• L’àmbit matemàtic, com a instrument per treballar el raonament i la seva aplicació en la vida quotidiana.
• L’àmbit social i natural per conèixer i respectar els valors de món en el que vivim a partir de l’observació, investigació i experimentació.
• L’àmbit religiòs s’imperteix amb el mètode del Bon Pastor basat en el mètode de Montessori. Una metodologia manipulativa, activa, on han d’experimentar i tot això ajuda i ensenya al nen. A part periòdicament, els nenes participen en sessions d’Oratori que els inicien així en l’experiència de l’espiritualitat.

També treballem la inclusió, la coeducació, atenció a la diversitat i realitzem accions educatives d’èxit (grups interactius, activitats entre etapes… )

Estructura de l’educació primària

L’Educació Primària contribueix a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els permetin adquirir hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i responsabilitat a l’estudi, així com actituds de confiança en ells mateixos, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat a ‘aprenentatge.

A Educació Primària pretenem:

· Oferir una educació de qualitat.
· Integrar l’alumnat en una comunitat sensible a les necessitats dels altres i oberta a una societat canviant.
· Formar persones que siguin felices i que es desenvolupin integralment.
· Posem especial cura en seguir l’evolució de cada alumne, avaluant periòdicament i de manera continuada els diferents aspectes de la seva formació, orientant-lo en el seu desenvolupament.
· Considerem que en la nostra tasca és primordial la corresponsabilitat entre la família i el col·legi. Per tot això, cal la comunicació i la participació de les famílies, en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. Entre altres vies, utilitzem la Plataforma Educativa del centre com a eina de comunicació i informació detallada a les famílies.

Estructura i aspectes metodològics

Aquesta etapa educativa forma part de l’ensenyament bàsic i té caràcter obligatori. Comprèn sis nivells, de 1r a 6è, que abasten ordinàriament entre els 6 i els 11 anys d’edat, amb 1 grup-classe per nivell.

Les àrees que s’imparteixen en aquesta etapa són:

ÀREES CURRICULARS
Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Estrangera (English)
Matemàtiques
Coneixement del Medi Natural i Social
Educació Física
Religió (Mètode Montessori)
Educació Artística (Música i Plàstica)
Educació Emocional

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Cicle Inicial
Informàtica
Taller d’escriptura
Lectura en temps d’oci
Taller de convivència
Taller matemàtic (quinzenal)
Taller d’anglès (quinzenal)

Cicle Mitjà
Informàtica
Taller d’escriptura
Taller de lectura
Taller matemàtic
Tècniques d’estudi (quinzenal)
Taller d’anglès (quinzenal)

Cicle Superior
Informàtica
Taller d’escriptura
Escacs
Taller telemàtic (quinzenal)
Taller d’anglès (quinzenal)

A totes les àrees del currículum s’utilitzen algunes tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
Es duen a terme actuacions significatives d’èxit com ara: activitats internivellars, projectes de recerca, grups interactius. De la mateixa manera, la utilització de l’aula de les TIC com a instrument al servei del procés d’ensenyament-aprenentatge i desenvolupament de la competència digital.
Treballem l’educació integral a través del Pla d’Acció Tutorial i de les múltiples activitats que es duen a terme al centre.

Oferta educativa

ESO

L’ESO és l’última etapa obligatòria de l’ensenyament bàsic. En aquesta pretenem seguir potenciant les capacitats i competències de l’alumne/a així com el sentit social i ètic, ja que en un futur no molt llunyà serà membre adult de la nostra societat.

A l’ESO s’ofereix a l’alumne un ambient de convivència i de treball agradable amb l’acompanyament personal i en permanent contacte amb les famílies (orientació, assessorament,…).

Informació

L’alumne en aquesta etapa es troba en un moment important del seu procés educatiu i del seu desenvolupament personal. L’escola treballa per a aconseguir els següents objectius:
• Promoure la formació integral.
• Afavorir el foment de la iniciativa i creativitat, que combini el treball individualitzat i personal amb la col•laboració en treballs de grup.
• Potenciar la responsabilitat i l’esforç.
• Adquirir els hàbits i mètodes d’estudi necessaris que els permeti completar el seu aprenentatge.
• Gaudir aprenent fins a disposar de les habilitats necessàries per a ser capaç de buscar, obtenir i processar informació, transformar-la en coneixement i comunicar-la.
• Integrar en l’educació continguts de fe i cultura.
• Treballar la competència espiritual.
• Educar en la pau, convivència i solidaritat.

També treballem la inclusió, la coeducació, atenció a la diversitat i realitzem accions educatives d’èxit (grups interactius, activitats entre etapes… )

Estructura de la ESO

L’Educació Secundària Obligatòria comprèn 4 cursos, que abasten des dels dotze als setze anys.
Cada curs s’organitza en una sèrie de matèries comunes i d’altres d’optatives:

 1r ESO

Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua estrangera (Anglès)
C. Socials (Geografia i Història)
C. Naturals: Biologia i Geologia
Matemàtiques
E. Física
Música
Educació visual i plàstica
Tecnologia
Religió
Tutoria
Francès
Història de la Terra

2n ESO

Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua estrangera (Anglès)
C. Socials (Geografia i Història)
C. Naturals: Física i Química
Matemàtiques
E. Física
Música
Tecnologia
Religió
Tutoria
Francès
Cultura Clàssica

3r ESO

Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua estrangera (Anglès)
C. Socials (Geografia i Història)
C. Naturals: Biologia i Geologia
C. Naturals: Física i Química
Matemàtiques
E. Física
Educació visual i plàstica
Tecnologia
Religió
Tutoria
Francès
Robòtica

4t  ESO

Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua estrangera (Anglès)
C. Socials (Geografia i Història)
Matemàtiques
E. Física
Tecnologia
Religió
Educació Ético-cívica
Tutoria
Francès
Llatí
Física i Química
Biologia i Geologia
Economia i Emprenedoria
Tecnologia

A tots els cursos treballem de manera interdisciplinar els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), adoptats per les Nacions Unides en 2015 com a crida per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que en el 2030 tota la població mundial gaudeixi d’una vida en pau, més justa a nivell social i econòmic i saludable. Volem educar al nostre alumnat en aquesta línia.

En els cursos de 1r a 3r, es realitza el Treball de Síntesi i a 4t el Treball de Recerca on els/les alumnes hauran de mostrar la seva capacitat d’autonomia i cooperació.

A 4t d’ESO els alumnes realitzen activitats de Servei Comunitari.

Les activitats complementàries que es realitzen a l’ESO són:

1r ESO: taller de llengua, informàtica, taller de valors, taller de convivència i estudi dirigit.

2n ESO: taller de llengua, taller matemàtic, informàtica, taller de valors i estudi dirigit.

3r ESO: taller de llengua, taller matemàtic, informàtica, taller de valors i estudi dirigit.

4t ESO: taller de llengua, taller matemàtic, taller d’expressió escrita, taller de valors i estudi dirigit.

Oferta educativa

Activitats extraescolars

Oferim activitats que ajudin a construir progressivament la personalitat de cada infant, a descobrir i desenvolupar les seves aptituds, així com també la seva capacitat expressiva i creativa. Proposem realitzar diversos tallers que varien el seu contingut per tal d’adaptar-se a les edats dels infants.

Informació

Donavol, SL., empresa dedicada a les activitats en temps de lleure, ofereix a la nostra escola les següents activitats activitats extraescolars:

· Futbol 1 – Educació Infantil

· Futbol 2 – Educació Primària

· Iniciació a la dansa – Educació Infantil

· Danses urbanes – Educació Primària i ESO

· Som xefs – Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària

· Escacs – Educació Primària (de 1r a 4t curs d’EP)

 

L’acadèmia “The Corner” és l’encarregada de dur a terme l’activitat extraescolar d’anglès seguint el mètode “Cambridge”, que s’ofereix a totes les etapes educatives de l’escola dins del recinte escolar.

Tots els components de la comunitat educativa col·laborem per oferir una educació de qualitat i garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, per participar en un procés d’aprenentatge permanent.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

¿No es legible? Cambiar el texto. captcha txt

Start typing and press Enter to search